SITI SPU เปิดคลาสเรียนสุดพิเศษ เรียนรู้การบริหารยุคดิจิทัล และเตรียมทักษะให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีกิตติคุณ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมทักษะให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แก่นักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยคลาสเรียนสุดพิเศษ ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: