จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ หน่วยหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการฯ คัดเลือกหลักสูตรและลงมติเห็นชอบการฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่เด็กนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อของจังหวัดลำพูน ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” นำไปสู่การมีอาชีพ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม