“Train the Trainer” ส่งต่อความรู้สู่โรงเรียน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดการอบรมหลักสูตร “Train The Trainer” สำหรับโรงเรียนที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็นการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการครัวศิลปะการประกอบอาหาร  ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และดร.ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
โดยผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มีอาจารย์จำนวน 14 ท่าน จาก 8 สถาบันการศึกษาที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังนี้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนปลูกปัญญา
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับการอบรมหลักสูตร “Train the Trainer” มีการรวบรวมรูปแบบและข้อมูลการเรียนรู้ตามแบบฉบับของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย สุขาภิบาลอาหาร อุปกรณ์และการแต่งกายสำหรับห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การวางแผนการสอนปฏิบัติและการเขียน Working Plan และการสอบสอน เป็นต้น โดยผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร่วมให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการสอบสอนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,