DEK IT SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและพ.ร.บ.สิทธิบัตร โดยผู้เชี่ยวชาญจาก CIPAT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ อาจารย์ที่ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเติมเต็มความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา IT SPU ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์อดิศร นิลวิสุทธิ์ กรรมการ บริษัท เทคเคชั่น จำกัด และอุปนายกสมาคม สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) กับการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง 5-1503 อาคาร 5 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: