โรงพยาบาลลานนา 3 อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2565 … คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมและปฎิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลของ รพ.ลานนา ตามแผนงานป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2565 นำโดย นายธันวา บุญตัน ผู้ช่วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะวิทยากรจากกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้ามาอบรมและฝึกปฎิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งถือเป็นการทบทวนความความรู้ข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์จริงรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด ณ โรงพยาบาล ลานนา3 จ.เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,