โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 ประจำปี 2565

เมื่อระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 … โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการพัฒนาเพื่อบริหารจัดการระบบของโรงพยาบาลลานนา ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล รวมถึงภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างกลไกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลลานนาด้วยความปลอดภัย โดยมีระบบควบคุมมาตรฐาน และการบริหารคุณภาพที่ดี

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ คุณสุณิสา สายสุทธิ์ และคุณนยาติ พิพัฒน์โชติหิรัญ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ URS ในโอกาสที่เข้ามาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 ของโรงพยาบาลลานนาในครั้งนี้
โดยมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 นี้ ถือเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และการทำความเข้าใจกับองค์กร และบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยง และโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร และการรับประกันคุณภาพ เพื่อการให้บริการ แก่ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลลานนาทุกท่าน จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ณ ห้องประชุม อาคาร C โรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,