โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม “การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการยก/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่ :โรงพยาบาลลานนา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับพัฒนาความรู้ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการยก/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิต ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในสถานการณ์เร่งด่วนได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คุณสุธีรา ตันติสันถวพงศ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก และคุณชณิชา สุนทรนันท์หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหนัก, ฉุกเฉิน, ห้องคลอด-ทารกแรกเกิด, ห้องผ่าตัด, แผนกกายภาพบำบัด, ทันตกรรม, เอกซเรย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการกู้ชีพและการยก/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ถูกวิธี การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งมีการสอนภาคปฏิบัติในการกู้ชีพ และการยก/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการกู้ชีพต่างๆ เพื่อทบทวนความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ การวินิจฉัยอาการแรกรับในภาวะฉุกเฉิน และนำไปใช้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้ผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,