TLC SPU เข้าคลินิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาจารย์ IT ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าคลินิกแลกปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF) ให้กับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เป็นประธานฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: