ม.ศรีปทุม MOU บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบราง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU และมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU พร้อมด้วย คุณปิยนุช สอนสุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการฯ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิศวกรรม และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบรางในการรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (CT Depot) กรุงเทพมหานคร

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า SPU รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ และให้บริการเดินรถไฟเอง ซ่อมบำรุงเอง จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางโดยตรง การ MOU ครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นผลักดันให้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรด้านระบบราง พัฒนาความรู้ควบคู่กับทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมระบบการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการและมาตรฐานสากลต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU กล่าวว่า สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้ดำเนินการเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางโดยตรงอยู่แล้ว จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบรางในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จึงได้ MOU กับ บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรมในด้านต่างๆ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกงาน การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมระบบราง การทำวิจัยด้านวิศวกรรมระบบราง การรับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม และด้านการบริหาร
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาของทั้งสององค์กรในการขยายผลงานทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหาร และการสร้างนวัตกรรมของทั้งสององค์กรไปสู่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาและสร้างหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการ องค์ความรู้ และด้านการบริหาร เป็นต้น

ด้าน ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดี ที่สถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบราง และ บริษัทฯ กับ SPU ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพ เพิ่มความรู้และทักษะที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการของรถไฟชานเมืองในการบริการขนส่งผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่องสามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบรางที่มีประสิทธิภาพ

ในการนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางรางแก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านงานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: