ม.ศรีปทุม MOU กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมจัด APEC Voices of the Future 2022 หวังดันเยาวชนไทย โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ นางกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ คุณชัชวาลย์ ธันวารชร คณะทำงาน VOTF ของไทย APEC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมผู้นำเยาวชนเอเปค APEC Voices of the Future, THAILAND 2022 (APEC VOTF 2022) เพื่อร่วมกันสนับสนุนเยาวชนไทยแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลก ณ EXHIBITION HALL ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นำเยาวชนบนเวทีโลก เพราะการที่ตัวแทนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับโครงการ APEC Voices of the Future นี้เป็นโอกาสอันดีที่ทุกๆคน จะได้ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร นอกห้องเรียน อันจะต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากยิ่งในอนาคต ภายหลังจากจบการศึกษา ซึ่งพลังบวกจากเยาวชนกลุ่มนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ต่อโลกใบนี้ ด้วยแนวคิดหลัก คือ เปิดใจรับความแตกต่าง (Open) เชื่อมโยงความแตกต่างเหล่านั้นเข้าเป็นพลังร่วมที่เข้มแข็ง (Connect) ร้อยเรียงความแตกต่างที่จะสร้างความสมดุล ของโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน (Balance) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการเงิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต”
ด้าน นางกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เชื่อมั่นการส่งเสริมโอกาสอย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์ (Optimise Your Opportunities) ในเรื่องการเงิน การลงทุน รวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สาหรับสังคมและประเทศ ดังนั้นการสนับสนุนเยาวชนของชาติให้พัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกับเยาวชนตัวแทนประเทศอื่นๆ การเข้ารับฟังวิสัยทัศน์จากผู้นาองค์กรระดับโลก หรือการเข้าร่วมรับการอบรมจากผู้ให้ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ APEC Voices of the Future นี้ จะเป็นการสนับสนุนโอกาสของประเทศ ให้พัฒนาได้อย่างเต็มที่เพราะการพัฒนาประเทศในยุคต่อไป ขึ้นอยู่กับเยาวชนผู้เป็นเสียงของอนาคต ที่ควรรับฟังตั้งแต่วันนี้
“ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร ได้รับมอบหมายจากองค์กรผู้ดูแลโครงการ APEC Voices of the Future ให้ทาหน้าที่คัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ ที่เวียนกันจัดในประเทศสมาชิกเอเปคทุกๆ ปี รวมทั้งยังได้จัดสรรบุคลากรของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมาเป็น ‘Educator’ หรือผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนที่เป็นตัวแทนของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ กลุ่มธุรกิจฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกกาลังกับพันธมิตรที่มีบทบาทเรื่องการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อย่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการยกระดับของโครงการให้เป็นที่เข้าถึงในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการคัดเลือกตัวแทนประเทศจากนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือการจัดเวทีนาเสนอความคิดของเยาวชน ที่สาธารณชนสามารถเข้าร่วมฟังได้ กลุ่มธุรกิจฯ เชื่อว่าการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดคือโอกาสของการแสวงหาทางออกที่สมดุลที่สุด สาหรับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตามแนวคิดหลักของ APEC ที่ว่า Open. Connect. Balance” นางกุลนันท์ กล่าว
สำหรับงาน APEC Voices of the Future, THAILAND 2022 จะจัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำเสนอมุมมอง และแนวทางออกเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่ออนาคตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเข้ารับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของโลกที่มาร่วมการประชุม APEC
นอกจากนั้น ภายในงานได้มีการเปิดตัวผู้แทนเยาวชนของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกจานวน 12 คน จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการแนะนำนายทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน บล.เกียรตินาคินภัทร, ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ นายพงศธร ลีลาประชากุล ผู้อานวยการอาวุโส นักวิเคราะห์การลงทุนต่างประเทศ บล.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาให้กับเยาวชนผู้แทนประเทศไทยตลอดระยะเวลาของโครงการฯอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: