งาน ‘DIPROM Northern Souvenirs Showcase’ ‘รัฐ เอกชน ผนึกกำลังชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม ปั้นสินค้าของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยว’ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด

งาน ‘DIPROM Northern Souvenirs Showcase’ ‘รัฐ เอกชน ผนึกกำลังชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม ปั้นสินค้าของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยว’

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้ามีโชค พลาซ่า จัดงาน ‘DIPROM Northern Souvenirs Showcase’ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้โครงการปั้นอัตลักษณ์ ปรุงเรื่องราว เปลี่ยนโฉมของฝากของที่ระลึกภาคเหนือ (Northern Souvenirs Makeover) เพื่อส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการวิสาหกิจ ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyper Local Food) ผลิตภัณฑ์ไผ่สร้างสรรค์ (Bamboo to Souvenirs) และการยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ของฝากของที่ระลึก (Lacquerware Reinvention)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะผู้จัดงาน เล็งเห็นพ้องกันว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีต และเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม หรือ Next Normal ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า 170,000 ราย ในหลากหลายสาขาธุรกิจทั้งภาคการผลิต การบริการ การค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ ต้องปิดกิจการทั้งแบบชั่วคราวและถาวร จะเห็นได้ว่าวิธีคิดในการดำเนินธุรกิจรูปแบบเดิมๆ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถอยู่รอด การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้การตลาดในรูปแบบดิจิทัล และการปรับสินค้าบริการให้สอดคล้องกับ Lifestyle สร้างความแตกต่างของสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดรับกับการตลาดวิถีใหม่ รวมทั้งการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ จึงถือเป็นความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้


สำหรับการจัดงาน “DIPROM Northern Souvenir Showcase” ครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. ณ ศูนย์การค้ามีโชค พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมมากมายมาไว้ในงาน อาทิ การออกบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกลุ่มอาหารท้องถิ่นผสานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไผ่สร้างสรรค์ หัตถกรรมเครื่องเขิน และผลิตภัณฑ์ผึ้ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 บูธ การจัดโชว์แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น จำนวน 4 โซนนิทรรศการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมโปรโมชั่น การตอบคำถามแจกผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมนาทีทองตลอดทุกวันจัดงาน และกิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงนักธุรกิจ ผู้ส่งออก ผู้ซื้อ กับผู้ประกอบการภายในงาน
ผลจากการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าผู้บริโภคจะสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการประยุกต์ ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไปให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ทั้งมีคุณภาพและมีความสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคเฉพาะหรือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาท และยังเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย จะมีโอกาสในการจับจ่ายใช้สอย ขายสินค้า เชื่อมโยงธุรกิจร่วมกัน เป็นการกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้กลับมาเติบโตแข็งแรงอีกครั้ง หลังสถานการณ์วิกฤตตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา ภายหลังจบงาน คาดว่าจะเกิดการกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้มีมูลค่าเพิ่มกว่า 3 ล้านบาท

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: ,