สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้สรุปแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2565 และมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2566 – 2570 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมทำการบันทึกผลพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2565 และแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน (กพร.ปจ.) สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม สร้างกลไกรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับประเทศ ตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปช.)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: