วบจ.ม.ศรีปทุม บินลัดฟ้า MOU บริษัทยักษ์ใหญ่ ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน) ปูทางสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสู่นานาชาติ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ และนักศึกษา บินลัดฟ้าสู่ สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายคำสอน สิดทิไซ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาองค์การ พัฒนาบุคลากร การประชุมทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำระดับนานาชาติ ตลอดจนร่วมกันผลิตบัณฑิตคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆนี้

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการ MOU ทางบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน) ยังได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโครงการท่าเรือบกท่านาแล้ง (Dry Port) และเข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมโบราณสถาน รถไฟความเร็วสูง และธรรมชาติเวียงจันทน์-วังเวียง อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: