คณะสหวิทยาการฯ ม.ศรีปทุม ไอเดียเจ๋ง! เปิด “ค่าย SITI Pre-camp 65” มุ่งคนหาตัวตน สู่การสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษายุคใหม่

จบไปหมาดๆสำหรับกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ “ค่าย SITI Pre-camp 65” ต้อนรับก๊วนนักศึกษาใหม่คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2565 โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาก่อนเข้าค่ายฯ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งมีรุ่นพี่มาร่วมจัดกิจกรรมสนุก ๆ ให้รุ่นน้อง ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และ อาจารย์รวมถึงนักศึกษาได้รู้ถึงภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนตลอดการศึกษา ณ Alive Village วิสาหกิจชุมชนไมตรีจิตโมเดล คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU กล่าวว่า สำหรับโครงการ SITI Pre camp 65 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคีและมีภาวะผู้นำ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในคณะสหวิทยาการฯ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ได้ค้นหาตัวตน โดยมีกระบวนการ test profile ให้เข้าใจตนเองและดูว่าเหมาะกับการเรียนอย่างไร พร้อมทั้งนำข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์กับทีมโค้ช ในการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล

และด้วยเป้าหมายของสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คืออำนวยการเรียนรู้ให้นักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการ Design Thinking ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้มีทักษะที่หลากหลายตามรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่นักศึกษาถนัดหรือสนใจเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เรียนร่วมกับทักษะหลักที่ได้ฝึกฝนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: