DEK JBC SPU เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยความสุข ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ “Japanese camp #3”

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย!! สำหรับกิจกรรมแคมป์ค่ายภาษาญี่ปุ่น (SPU Japanese camp #3) เพราะภาษาถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรรม และการเรียนรู้วัฒนธรรมของของภาษาต่างๆ จะช่วยให้เกิดมุมมองและแง่คิดบนรากฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้วัฒนธรรม จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษามากยิ่งขึ้น
Asst. Prof. Dr. YASUMASA MORI หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์ AKI TAKAHASHI ,อาจารย์ HIROHARU TAKEMURA และ ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “Yaruki charging!! (Japanese camp: เปิดสวิตซ์ชาว JBC)” ขึ้น ให้กับนักศึกษา รหัส 62 และนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 SPU ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ทักษะภาษา Language Proficiency” การได้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น เสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning รวมถึงการปรับทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้และการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ซึ่งภายในแคมป์จัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเฉพาะและกิจกรรมสันทนาการ การอภิปราย การนำเสนอ การออกกำลังกายเบาๆที่ใช้สมอง จิตใจ และร่างกาย โดยทีมโค้ชมืออาชีพ “โค้ชส้ม” เจ้าของธุรกิจสุขภาพ ด้านไฟแนนซ์ และธุรกิจเสื้อผ้า “โค้ชปีเตอร์” นักธุรกิจ ผู้ที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดและได้รับรางวัลมากมาย อาทิ Men of the year, ลูกกตัญญู, ลงนิตยสารต่างๆ และ “โค้ชร็อค” หุ้นส่วนธุรกิจโรงภาพยนตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์เทคนิคต่างๆ ให้กับน้องๆนักศึกษาได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
สำหรับกิจกรรมฯดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้การทำธุรกิจไปใช้จริงๆ และการสร้าง Growth mindset แนวคิดที่ว่าการเติบโตของตัวเองสามารถปรับปรุงได้ด้วยประสบการณ์และความพยายาม และการสร้าง Team work ในการทำงานเป็นทีม รวมถึงบทบาทของความร่วมมือ ความรับผิดชอบในกลุ่ม โดย Group activity-based learning การเรียนรู้ตามกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในร่างกายและจิตใจของตัวเอง มีกิจกรรมเฉพาะรวมถึงนันทนาการ การอภิปราย การนำเสนอ การออกกำลังกายเบาๆ ที่ใช้สมอง จิตใจ และร่างกาย ภายใต้แนวคิด “ทักษะภาษา Language Proficiency”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: