“วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ” กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนกวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นการลงนามโดยพร้อมเพรียงกันกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรม เป็นการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลร่วมกัน เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงวิทยาลัยดุสิตธานีมีสิทธิใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
Research Unit, Dusit Thani College, led by Vice Rector for Academic and Faculty Affairs Dr. Atthawet Prougestaporn, participated in a “Memorandum of Understanding (MOU)” signing against plagiarism by using the program Akarawisut (plus). The ceremony was set up by Chulalongkorn University, led by Dean of Chulalongkorn University Graduate School Associate Professor ‪Yootthana Chuppunnarat, with the participation of other 150 educational institutes, government agencies, and state enterprises on the occasion of Chulalongkorn University Graduate School celebrating 60th anniversary via online platform.
The objectives of this MOU are to create networking between Chulalongkorn University and educational institutes, government agencies, and state enterprises, to prevent plagiarism, to exchange research database such as theses, independent studies, research studies, journals, and e-documents, as well as to grant Dusit Thani College an access to the plagiarism detection program Akarawisut (plus) without any cost.
For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail pr.pr@dtc.ac.th or visit www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,