รมต.อนุชา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนภารกิจสร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายหมู่บ้าน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) และ BCG Economy Model ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

สำหรับ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต” ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 ใน 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุโขทัย เชียงใหม่ และชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้
ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านฯ รวมถึงเครือข่าย
ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดบทเรียนอย่างสร้างสรรค์ การนำผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน มาส่งเสริม
ทำการตลาดสู่ภาคประชาชนให้แพร่หลายมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการแสดงอัตลักษณ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้สมาชิก และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแก่ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านฯ ใน 3 สาขา ประกอบด้วย ประเภทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ประเภทโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง และประเภทเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ‘กองทุนสร้างชุมชน’ สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนร่วมชมผลงาน 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดเด่นด้านการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและหลากหลาย เป็นแหล่งเงินทุนที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง มีร้านค้าชุมชนเพื่อให้บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไปตามแนวทางประชารัฐ และกองทุนหมู่บ้านแม่ป่าตาล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ทั้งสถาบันการเงินชุมชนและโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงวัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก
พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชนและรถรางเพื่อการท่องเที่ยวของ กองทุนหมู่บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง ด้วยจุดเด่นในการพัฒนากองทุนให้เป็นแหล่งการเงินที่มีความมั่นคง และยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับสมาชิกในชุมชน มีโครงการโรงสีข้าวชุมชน ทำให้เกษตรในชุมชนมีรายได้จากการนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายให้กับโรงสีข้าวชุมชน สมาชิกในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้ใช้บริการสีข้าวในราคาถูกและสะดวก มากขึ้น รวมถึงการผลิตข้าวสารเพื่อจำหน่ายในชุมชน และโครงการบริการพาหนะเพื่อการท่องเที่ยวรถรางซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,