นักศึกษาชมรมทุนการศึกษา ผนึกกำลัง “ส่งมอบความรู้ สู่โรงเรียน”

วิทยาลัยดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุก ๆ ด้านของการศึกษาแบบองค์รวม “ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” คือหนึ่งในปณิธานที่องค์กรให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงส่งเสริมกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่ยั่งยืนและปลูกฝังหลักจริยธรรมให้กับนักศึกษาด้วย

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาชมรมทุนการศึกษา (DTC FUND CLUB)  วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดทำโครงการ “Workshop Develop Chef and Mixologist Skill” ขึ้น เนื่องด้วยกลุ่มนักศึกษามีความประสงค์ที่จะนำความรู้และความชำนาญที่มีไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังช่วยตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสนใจในด้านของการประกอบอาหารรูปแบบตะวันตกและการผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นสถานการศึกษาที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนความสามารถพิเศษของนักเรียนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันตามตามบุคคล

ทั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้นำความรู้เรื่องเครื่องดื่มสุขภาพและทักษะการประกอบอาหารรูปแบบตะวันตกไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถผสมเครื่องดื่มและประกอบอาหารได้ตามมาตรฐาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดยนักศึกษานั้น นอกเหนือจากเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมของนักศึกษาแล้วนั้น ยังถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการที่เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยไปช่วยเหลือสังคม ถือเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการสื่อสาร ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

Dusit Thani College has underlined the importance of every aspect in education and “to pass on good matter to the society” is one of the resolutions that Dusit Thani College holds on to. Therefore, the college supports Corporate Social Responsibility (CSR) projects to reinforce the growth of our society and the sustainability of the environment both internally and externally under good governance. The ultimate goals of this resolution are to see the sustainable development and great cultivated students.

Recently, students from DTC FUND CLUB held “Develop Chef and Mixologist Skill” workshop with the determination to pass on their knowledge and proficiencies to benefit the society. The project will also give opportunities to school students who are interested in Western cuisine and healthy drinks to improve their professional skills. Sarasas Ektra School is a school with the same passion where special abilities in each child are nurtured and promoted exclusively individually.

Dusit Thani College students willingly brought the knowledge and skills about cooking Western cuisine and making healthy drinks to Sarasas Ektra School to share with its students with high standards and quality. This also created gracious relationship between two educational institutes and opportunities for learners to enhance this knowledge later.

The activities run by DTC students are not only able to raise the students’ societal consciousness but also supportive to implement their service-related knowledge learned from classes to help the society. These activities could also develop essential skills in students, for example, leadership skills, teamworking, problem solving, and communication skills, with the opportunities to exchange knowledge with external organizations.
For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail pr.pr@dtc.ac.th or visit www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,