โรงเรียนบ้านพระนอน MOU ร่วมกลุ่มเซ็นทรัล สร้าง Smart School มุ่งหวังพัฒนาบุคลากรและนักเรียนได้มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย นรเศษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท และนโยบายรัฐ โดยมีเครือข่ายชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้มุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูประจำการผ่านการปฏิบัติจริง การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของตัวเองโดยเน้นการปฏิบัติจริง การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจของตัวเองโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โรงเรียน และการศึกษา 4.0 และมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนได้มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพ และทำงานแบบบูรณาการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เครือข่ายส่วนราชการ ทหาร  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุน

ด้านนาย ณรงค์  อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนเป็น พระนอน Smart School โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

1. Smart Teacher ครูต้องมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายของครูให้มีความทันสมัย และปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยสอน มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งเพิ่มทักษะให้ครูได้มีความเก่งในการสอน

2. Smart School เราจะต้องปรับโรงเรียนของเราให้มีความทันสมัย อาคารสถานที่เราจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย น่าเรียนรู้ พร้อมไปด้วยเทคโนโลยี นอกจากนั้นแล้วเราจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ใช้กระบวนการ Active Learning ครูไม่จำเป็นต้องสอนในห้องแล้ว ครูสามาถสอนนอกห้องเรียนให้เกิดการ Active ของผู้เรียน พร้อมบูรณะฐานความรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้กล้าแสดงออก

3. Smart Student ตัวนักเรียนจะต้องเป็นภาพของเด็กที่สะอาดสวยงาม มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เด็กจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ได้ มีเป็นนักนวัตกรพูดได้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และ จีน นี่คือกระบวนการที่เราจะต้องปรับให้เด็กเป็นคนที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เราใช้ปรัชญาการศึกษาว่าระบบคิด และจิตวิญญาณ สำคัญกว่าความรู้

4. Smart Network เรามีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน เรามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดูเรื่องหลักสูตร กระบวนการต่างๆการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดูเรื่องของอาคารสถานที่ รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก็จะเข้ามาดูเรื่องของเด็กพิเศษ เด็กที่การเรียนรู้ช้า นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายเอกชน มูลนิธิ English for Kid ที่ได้วางแผนส่งนักศึกษาต่างชาติ เข้ามาช่วยในการสอนภาษาให้แก่เด็ก และนอกจากนั้นยังมีกระบวนการสอนภาษาจีน ผ่านระบบ ออนไลน์จากประเทศจีน เรากำลังท้าทายคำถามที่ว่า เรียนฟรีมีคุณภาพจริงหรือ ?

ในด้านการสนับสนุนจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือต่างๆ การพัฒนาครู นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีกองพันพัฒนาที่ 3 ทหาปืนใหญ่เข้ามาช่วยในการทำงาน ใน 3 ปีที่เราทำ MOU จะทำให้โรงเรียนบ้านพระนอน พัฒนาขึ้นกันอย่างเต็มความสามารถ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำกัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, ไอที - ยานยนต