สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ชวนแรงงานเข้าคอร์สฝึกด้านดิจิทัล ฟรี!!! เปิดรับสมัครแล้ว!!! หลักสูตร การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ Digital Skill เพื่อแรงงานวิถีใหม่ (1 คน สมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น !!!)

จากที่รัฐบาล ได้ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) ที่กำหนดเป้าหมายเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาคนในประเทศให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มตั้งแต่การทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยไม่ยึดติดกับสถานที่และเวลา เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ด้วยการฝึกอบรม Upskill และ Reskill ให้กับแรงงานในระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคเกษตรกรรม แรงงานใหม่ และผู้ว่างงาน ในการใช้ประโยชน์จาก Smart City เพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 2,000 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal เช่น การทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ การซื้อขายทางออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ฝึกอบรมฟรี ในรูปแบบ Onsite (ฝึกอบรมในสถานที่) ฝึกอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อให้ประกอบกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจ Upskill Reskill (Digital Skill) เข้ารับการฝึกอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สามารถสมัครฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่https://www.dsd.go.th/Lamphun/Region/ListTraining หรือ scan QR ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ https://www.dsd.go.th/Lamphun, Facebook: พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน หรือโทรสอบถาม 0 5353 7696 (ฝ่ายแผนงานและประเมินผล)

หากผู้ใดสนใจที่จะฝึกอบรม แต่ไม่สามรถเข้าร่วมฝึกกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศ 13 หลักสูตร ฝึกอบรมฟรี!! ทั้งในรูปแบบของ Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น
1. Zoom Meeting
2. Microsoft Teams
3. Onsite ฝึกอบรมกับหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gcloud.dsd.go.th/~dgt/index.php
สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ Facebook : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: