ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นคุณค่าของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้เปิดโอกาสทางด้านการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ด้วยการเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ “ด้านศิลปวัฒนธรรม” ระดับปริญญาตรี เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร จำนวน 13 ทุน โดยสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 10-503 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) และสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อ.ภุมรี ม่วงเจริญ ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม SPU โทร. 02 579 1111 ต่อ 2138 , 2329 หรือ Email: Pummaree.mo@spu.ac.th
รายละเอียด : ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุนเรียน
ทุกคณะ และทุกสาขาวิชา จำนวน 13 ทุน (รวมทุกชั้นปี) ยกเว้น 5 คณะที่ไม่ได้เปิดให้ทุนเรียนฟรี ได้แก่ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.คณะดิจิทัลมีเดีย และ 5.คณะนิเทศศาสตร์(สาขาศิลปะการแสดง)
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
หมายเหตุ… ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระเป็นการส่วนตัว คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
-ทางด้านดนตรีไทย (ความสามารถทางด้าน ระนาดเอก ตะโพน-กลองทัด ปี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ทางด้านนาฏศิลป์
–แดนเซอร์
-ทางด้านดนตรีสากล
-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
-เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
+1.ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่อนุญาตให้รับทุนการศึกษา
+2.ผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนไม่ให้ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนในภาคถัดไป
+3.ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
+4.ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในกิจกรรม
+5.ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ความประพฤติความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
+6.ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษาต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
+7.การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ผู้รับ ทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
+8.ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
+9.ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยโดยเจตนามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
+10.ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน
+11.ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้มีจิตอาสา SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ในงานต่างๆ
+12.ผู้ได้รับทุนจะต้องร่วมกิจกรรมภายใต้ “ชมรม” ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาให้กับเยาวชน
หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครทุน จะต้องติดต่อขอยื่นเอกสารและกรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 พร้อมนำหลักฐานการสมัคร ดังนี้
2.1 รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
2.4 ใบแสดงผลการเรียนจำนวน 4 ฉบับ
2.5 เอกสารอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน สำเนาเกียรติบัตร เป็นต้น (จะไม่มีการคืนเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
กำหนดการสมัคร
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 มิถุนายน 2565
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2565
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฏาคม 2665
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 11 กรกฏาคม 2565
5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 10-503
อาจารย์ภุมรี ม่วงเจริญ ผู้อำนวยการฯ และ อาจารย์อรพรรณ ควงพันธ์
โทร. 02 579 1111 ต่อ 2138, 2329
Email: Pummaree.mo@spu.ac.th,Orrapan.ku@spu.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: