นิด้า กทม. เปิดรับสมัครหลักสูตร MPA รุ่นที่ 36

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 36 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ได้รับรองมาตรฐานสากล AUA-QA และเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยผู้ที่ต้องการจะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 17 มิถุนายนนี้ ทาง www. http://gspa.nida.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081 616 6357, 081 208 1510

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: