สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ Facebook Page เพื่อการตลาดออนไลน์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การใช้ Facebook Page เพื่อการตลาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565 จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแรงงานตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นประธาน
ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นความต้องการของผู้ประกอบกิจการเป็นสำคัญ พิจารณาจากความเหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถภาพของแต่ละบุคคลรวมทั้งหลักสูตรที่ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สร้างคุณค่าให้กับตัวผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: