ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รับรางวัลในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564     

.(เกียรติคุณ)นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 22 ได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ      

รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี 2564 มีรายนามดังนี้

.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา                    

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25 สาขาวิชาการ                        

.ดร.พญ. ลักขณาไทยเครือ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25 สาขาวิชาการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม