ศอญ. ประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการพัฒนาคลองแม่ข่า

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในปีนี้มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้มีการบำบัดระบบน้ำเสียครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการทำฝายทดน้ำให้มั่นคง

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การทำแนวกันไฟ การจัดชุดลาดตระเวนป้องกันการกระทำความผิด รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย โดยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในห้วงปีนี้ ค่าคุณภาพอากาศและการเกิดจุดความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินเกณ์มาตรฐานเพียง 38 วัน ซึ่งคาดว่าในปีนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอาจจะมีการขยับห้วงสถานการณ์ออกไป โดยจะเริ่มประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจากปริมาณฝนในประเทศไทยปีนี้มีปริมาณสูงกว่าปกติ นอกจากนี้หลายจังหวัดยังได้มีมาตรการประกาศห้ามเผาเด็ดขาด โดยที่ผ่านมากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อนำแนวทางมาใช้ปฏิบัติ มีการประชุมติดตามแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานและบูรณาการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาขั้นรุนแรง

ในส่วนของผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้มีการบำบัดระบบน้ำเสียให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองแม่ข่า รวมถึงมีการทำฝายทดน้ำให้มั่นคง พร้อมทั้งได้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อพัฒนา สร้างจิตสำนึกและทำให้คลองแม่ข่ามีความสวยงามตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังได้มีการก่อสร้างท่อรับน้ำเสียบริเวณสะพานอัษฎาธร เพื่อรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการใช้แผนแม่บทเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ