“วันแห่งความภาคภูมิใจ” บัณฑิตวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
ในปีการศึกษา 2562-2564 วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตกว่า 1,200 คนจากทุกสาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ปัจจุบันคือสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ (ปัจจุบันคือสาขา Hospitality Management) และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี รวมไปถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งปณิธานไว้ว่า จะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการและสร้างคุณประโยชน์ประเทศชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า เพื่อกระจายความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
Dusit Thani College held a congratulation ceremony to hand over brooches, scalves, and chef hats in honor of the graduation of international program students in academic year 2019-2021 at the Library, Dusit Thani College. Participating in the ceremony were the directors of Le Cordon Bleu culinary institute and École hôtelière de Lausanne Switzerland together with the college’s rector and directors on Thursday, 17th of March, 2022.
In the ceremony, medals, scalves, chef hats, and first-class honor brooches were given to graduates with honors. It is considered a tradition of Dusit Thani College to celebrate among lecturers and graduates from 2 international programs which are Bachelor of Business Administration in Hotel and Resort Management Program (currently Hospitality Management Program), certified by a world-leading institution École hôtelière de Lausanne Switzerland, and Bachelor of Business Administration in Professional Culinary Arts Program, a Dusit Thani College’s joint program with Le Cordon Bleu. This gracious ceremony is a symbol of graduates’ success and readiness to step toward their future career path. In the academic year 2019-2021, Dusit Thani College has sent out more than 1,200 graduates from national and international programs, both bachelor’s and master’s degree holders, to the real industry.
Dusit Thani College, a private educational institute and a part of Dusit Thani Group, has comprehended an importance of developing qualified manpower to the society. The college is dedicated to equipping all students with necessary skill sets required to drive service industry and fulfil the market’s expectations. The institute also aims at embracing international opportunities by using its prominent global standards.
For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail pr.pr@dtc.ac.th or visit www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,