ร่วมยินดี! 4 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 5 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 4 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 5 ครั้งที่ 2 (จำนวน 2 ระดับ) อาทิ
ระดับที่ 3 ระดับชำนาญพิเศษ (Accomplishment) จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธริณี มณีศรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 4 คน ได้แก่
1.ดร.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ คณะนิเทศศาสตร์
2.อาจารย์บุณฑริกา มั่งคั่ง คณะนิเทศศาสตร์
3.อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4.อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี
สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Educatipn Academy อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: