รมช. เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “ต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่เด็กและเยาวชน ขยายผลสู่ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชน เกษตรกรและชุมชน ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออม  สร้างเครือข่ายการจัดการภูมิปัญญาทางบัญชีระหว่างโรงเรียนและนักเรียน พร้อมทั้งขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน

สำหรับโครงการต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ริเริ่มขึ้น  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาส เนื่องด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้มีการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ และนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนในการประกอบอาชีพ วางแผนการจำหน่ายสินค้าและผลผลิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของโครงการเกษตรวิชญา ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ มุ่งเน้นให้มีการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้วางแผนการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม สร้างวินัยทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ