มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ เปิดประตูรับสุภาพสตรีเรียนรู้ชีวิตคู่การศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่สู่ ม.แห่งชีวิต หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 65

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสตรีแห่งชีวิต เรียนรู้การใช้ชีวิตคู่การศึกษา พัฒนากาย จิต และปัญญา เปิดรับสมัครสุภาพสตรีและแม่ชี* เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 คณะ ‘คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา’ และ ‘คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร’ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา หลักสูตร 4 ปี (สอบเพิ่มวิชาคุณลักษณะความเป็นครู) เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการสอนตามแนวพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอน ถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อสามารถนำมาปรับใช้กับการสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจำเป็นในการสอนและการเผยแพร่ยุคปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี เน้นฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในหน่วยงานระดับสากลด้านต่างประเทศ ผ่านหลักสูตรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สุภาพสตรีและแม่ชี* ท่านใดที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต สามารถอ่านประกาศการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมสมัครเข้าศึกษากับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ที่ www.mbc.in.th หรือ FB: mhapchabdi / LINE: @mahapajapati / โทรศัพท์ 085-5142456, 091-3303709 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

*รับเฉพาะสุภาพสตรี และแม่ชี เท่านั้น
**มีทุนการศึกษา อาหารฟรี หอพักฟรี สำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของวิทยาลัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,