คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน ระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2565-2570 สร้างแนวคิดที่มีคุณภาพ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการประชุมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูนพ.ศ.2565-2570 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2565 – 2570 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นประธาน พร้อมคณะทำงานหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีมติที่ประชุมเห็นชอบ 3 อุตสาหกรรมจุดเน้นในการพัฒนากำลังแรงงาน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เพื่อระดมความคิดของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของคณะทำงาน สร้างแนวคิดที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานในคณะทำงานสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้คณะทำงานได้พัฒนาศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการวิเคราะห์และเปิดมุมมองในด้านต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2565-2570 ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงาน และยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: