Safety At Work สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน ให้แก่ช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ และช่างอิสระ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งต้องมีการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถของช่างผู้ปฏิบัติงาน เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณะโดยรวม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างผู้ปฏิบัติงานว่า มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน รวมผู้ผ่านการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 210 คน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: