อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรของสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน ที่อยู่ในข่ายบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบ PRB e-service มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน ณ ห้องจามจุรี 2 เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอรท์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: