สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 60 คน ในวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการพัฒนาประเทศต่อไป
นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งวิธีการทดสอบจะเป็นการทดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E-Testing และภาคความสามารถรายบุคคล สำหรับสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 นี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะมีความรู้ความสามารถในการตรวจสภาพรถยนต์ทั่วไปก่อนไปใช้งาน การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องและทำความสะอาดกรองอากาศ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดา เฟืองท้ายรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง การปรับตั้งสายพานอัลเตอร์เนเตอร์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และตรวจสอบแก้ไขวงจรไฟฟ้า โดยผู้ที่ได้ผ่านการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจะแจ้งผลผ่าน Bot line ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะได้รับการแจ้งเตือน และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเองได้ทันที ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม กล่าวทิ้งท้ายว่า นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการทดสอบครั้งนี้ จะเป็นกำลังหลักในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเทคโนโลยียานยนต์และพาหนะ ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอน เลือกใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี ใช้วัสดุประหยัด ทำงานด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติแล้วเสร็จภายในเวลา และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: