รางวัลสำหรับความดี วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการยกย่องจากโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

นอกจากมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม อาหาร และการบริการแล้ว วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ยังสืบทอดปณิธานด้านการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาจากองค์กรแม่คือโรงแรมดุสิตธานีด้วย ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานีจึงยึดมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของวิทยาลัย โดยการสนับสนุนกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ในหลากหลายด้าน

หนึ่งในกิจกรรมที่วิทยาลัยดุสิตธานีทำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่สังคม ซึ่งรวมถึงผู้บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการได้ยิน จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีคุณูปการด้านการศึกษาพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานี ในฐานะที่วิทยาลัยเป็นหน่วยงานซึ่งให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเศรษฐเสถียรเสมอมา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน (ผ่านการอัดคลิปวิดีโอ) และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร วชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จะมอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานการทำประโยชน์เพื่อผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา โดยที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานีได้เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พร้อมกับให้การสนับสนุนโรงเรียนเศรษฐเสถียร เช่น กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการส่งมอบความรู้สู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน การดัดแปลงใช้เครื่องมือที่ไม่คุ้นชินและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการให้คำแนะนำสำหรับไปต่อยอดธุรกิจเพื่อประโยชน์และความยั่งยืน เป็นต้น “วิทยาลัยดุสิตธานีรู้สึกยินดียิ่งที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เพราะเป็นการฝึกฝนทักษะนักศึกษาให้รู้จักการถ่ายทอดความรู้ในสถานการณ์จริง ไม่ใช่เพียงการเรียนและปฏิบัติในวิทยาลัยเท่านั้น” อาจารย์ชยาวัฒ เกียรติกมลมาลย์ หัวหน้าโครงการ กล่าว “เพราะทางวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งของผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์และผู้บกพร่องทางร่างกาย แต่ด้วย

ปัญหาทางกายภาพอาจทำให้จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้ให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้มาโดยตลอด เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้รับคุณภาพทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือมีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันจะมีส่วนช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคลากรที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไปได้ทัดเทียมกับผู้อื่น”

การได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมของวิทยาลัยดุสิตธานี แต่ยังช่วยสร้างสำนึกเรื่องความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนไทยด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,