คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ทางไกล ของคณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คุณสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการฯ, คุณสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ทางไกลเพื่อขยายการเข้าถึงการให้บริการประชาชน โครงการนำร่องการพัฒนาเทคโนโลยี 5G

ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District)จังหวัดเชียงใหม่ ส่วน 5G Smart Health โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สรุปการดำเนินงานของโครงการฯ และหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ห้องประชุม ชั้น 5 งานห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, ไอที - ยานยนต