SPU MOU บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) พัฒนาวิชาการ งานวิจัย ทรัพยากรบุคคลและองค์กร มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบโจทย์ภาคธุรกิจ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการฯ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบการของธุรกิจ ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: