AJ คว้ารางวัล Bronze Awards ใน “Thailand Plastic 4th Awards”

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 “Thailand Plastic 4th Awards” ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ภายใต้แนวคิด The New Normal Life
โดยบริษัทฯ ส่งชิ้นงานเข้าร่วมทั้งหมด 2 ชิ้นงาน ดังนี้
1. ฟิล์ม Bio-based Antifog BOPP เข้าร่วมประกวดในกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging)
2. ฟิล์ม Recycled Post-consumer BOPA เข้าร่วมประกวดในกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)

และบริษัทฯ สามารถคว้า โล่รางวัล Bronze Awards จำนวนทั้ง 2 รางวัล จากการประกวดหัวข้อบรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging) และบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging) ซึ่งเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นการพิสูจน์การพัฒนาด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ
โดยฟิล์ม Bio-based Antifog BOPP เป็นฟิล์มที่มาจากเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากอ้อย เป็นวัตถุดิบจากพืช เพื่อเป็นการลดเชื้อเพลิงฟอสซิล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ และภาวะโลกร้อน และฟิล์ม Recycled Post-consumer BOPA เป็นฟิล์มที่มาจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเกิดจากการนำขยะพลาสติกหลากหลายชนิด ผสมชนิดกัน นำมาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตออกมาเป็นเม็ดพลาสติก และนำมาผลิตเป็นฟิล์ม โดยคุณสมบัติของฟิล์มพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดรีไซเคิลมีคุณสมบัติไม่ต่างจากฟิล์มพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ โดยการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลและผลิตเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้ง เป็นการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาผลิตเม็ดพลาสติก (Reduce) การหมุนเวียนพลาสติกในระบบให้เกิดการใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิลพลาสติก (Recycle) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน และลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจถูกปล่อยสู่ธรรมชาติและทะเล
ทางบริษัทฯ นำโดยนายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (AJ) พยายามผลักดัน และสนับสนุนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาตลอดหลายปี ดังจะเห็นได้จากการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: