เปิดโครงการ “ปลูกไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยอง” องค์การสวนพฤกษศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ /ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้นำคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ปลูกไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างการรับรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น การสร้างเสริมความเข้าถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ ที่จะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน อันส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์โลก ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในงานได้รับเกียรติจาก นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์, ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ และ นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ มีนายยุทธพล องอาจสิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด นายยุทธนา เจริญวงศ์ ผู้บริหาร BLCP นายสมชาย คชเดช SCG Chemicals Co.,Ltd. CSR Assistant CSR Manager นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้หายากเช่นต้นตะเคียนทอง และเหลาชะโอน จำนวน 200 ต้น ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม