ศอช. MOU ผนึก กศน. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคใน ศศช.

นางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน ระหว่าง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กศน.ภาคเหนือ, กศน.จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดแม่ฮองสอน, จังหวัดน่าน, จังหวัดตาก และจังหวัดพังงา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) ซึ่งมีกรอบความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในระดับพื้นที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน ให้สามารถใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล และจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคได้อย่างเป็นระบบ ยกระดับการจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค ผลักดันให้ศูนย์การเรียนฯ เป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนา สร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,