รับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์ฯ บรรยายสรุปพร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม .. 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม