เชียงใหม่ เดินหน้าสร้างจิตสำนึก รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า

คณะทำงานด้านสร้างจิตสำนึก คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการสร้างจิตสำนึก รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า พร้อมเตรียม Kick off ทำความสะอาดคลองแม่ข่า พร้อมกันทุกพื้นที่

นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสร้างจิตสำนึก คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการด้านการสร้างจิตสำนึก และหารือแนวทางในการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของคลองแม่ข่า ตลอดจนการสร้างความตระหนักของปัญหาคลองแม่ข่า และการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกของประชาชนทุกระดับในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุมได้มีมติแผนดำเนินการในระยะสั้น คือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า และจะมีการแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงแนวทางการจัดกิจกรรม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ไปในทุกภาคส่วน และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จะได้มีการประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนทุกแห่ง ในการร่วมกัน Kick off ดูแลทำความสะอาดคลองแม่ข่าในพื้นที่ของตนเอง จากนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงในคลองแม่ข่า เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการรักษาคลองแม่ข่าที่ใสสะอาดให้คงอยู่คู่เชียงใหม่ตลอดไป ดั่งวิสัยทัศน์คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2565 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีแผนในการขยายทางเดิน ตั้งแต่สวนสัตตะมังคละศรีดอนไชย ถึงถนนช้างม่อย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินได้ทั้งสองฝั่งคลอง และเป็นหูเป็นตาในการดูแลคลองแม่ข่า ไม่ให้มีใครแอบทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงในลำคลอง อันจะเป็นการลดปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า ทั้งนี้ จะได้มีการนำแผนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม