องคมนตรีประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง

องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคต

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ปี .. 2545 ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และกิจกรรมวิชาการภายใต้แผนงานด้านพลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนระบบเกษตรกรรม โดยคณาจารย์ อาสาสมัคร ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาด้านเครื่องจักรที่มีความจำเพาะ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากความร่วมมือได้นำมาสู่การสร้างผลงานการวิจัย พัฒนา อาทิ การผลิตฟักทองคุณภาพ การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์กำจัดโรคในผักกาดหอมห่อ การจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมี และเกิดนวัตกรรม เครื่องปั่นตัวอย่างพืช เครื่องกี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ และชุดพาสเจอร์ไรส์ ชุดผลิตเคริร์ดระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิตเฟต้าชีส

ผลจากการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนา ออกแบบงานหัตถกรรมชนเผ่าร่วมสมัย รวมถึงดำเนินการวิจัยด้านการตลาดเพื่อยกระดับหัตถกรรมชนเผ่า นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะ การวิจัยด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน อาทิ กาแฟ ไม้ผลเขตหนาว ปศุสัตว์ เช่น นมกระบือ นมแพะ การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่พัฒนาจากระดับห้องปฏิบัติการ สู่การทดสอบในระดับนำร่อง การวิจัยระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล ขนาดใหญ่ หรือ BIG DATA  รวมทั้งยังมีความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของโครงการหลวงในงานหัตถกรรมที่ครบวงจร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้ยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ยกระดับชุมชนต้นแบบด้านหัตถกรรม เตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง  เนื่องด้วยข้อมูลสำคัญในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากโครงการหลวง และความร่วมมือของหน่วยงานต่าง มีการจัดเก็บไว้ในหลายรูปแบบ ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โครงการหลวงจึงเตรียมเข้าสู่กระบวนการรวบรวม สังเคราะห์ ประมวลผล และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุด โดยสำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการจัดสร้าง DATA CENTER ซึ่งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งระบบการสื่อสาร และระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่มีความปลอดภัย และทันสมัย โดยมีเป้าหมายให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคต และเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการเป็นสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, สังคม