วิศวะฯ SPU ผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จับมือ 15 องค์กรเครือข่าย MOU ร่วมมือด้าน BIM ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ขวาสุด) ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านโครงการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) กับ 15 องค์กรเครือข่ายงานวิศวกรรมอาคารในงานวิศวกรรมแห่งชาติ
ได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สภาวิศวกร , สภาสถาปนิก , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง , สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง , สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย , สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย , สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย , สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย , สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย , สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย , สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย , สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Standard) ให้ทัดเทียมกับสากล รวมถึงงานวิจัยด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง การผลิต และบริหารสินทรัพย์
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายบัณฑา พงษ์พรต ผู้เเทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก นายอธิป พีชานนท์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องอีเทอร์นีตี้ บอลรูม โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: