ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) รุกปั้นนักศึกษา พร้อมเปิดประตูสู่ธุรกิจธนาคาร


อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ ผศ.ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรและนักศึกษาให้มีคุณภาพ และความเชี่ยวชาญในทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) พร้อมสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม

พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า “ธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร นอกจากนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่เอง ก็ถือเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ธนาคารจึงร่วมส่งเสริมการศึกษาและมอบโอกาสให้นักศึกษาในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยโปรแกรมการฝึกงาน และสหกิจ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจริงจากผู้มีประสบการณ์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในอนาคต”

ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือนี้ การเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลาการอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากการให้นักศึกษาไปฝึกงานเพื่อเรียนรู้ธุรกิจ เรายังมีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วย”

“ธนาคารมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของ คน เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปกับองค์กรอย่าง เราจึงไม่เพียงแต่พัฒนาบุคลากรภายใน เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาก้าวเข้ามาเรียนรู้และเติบโตไปกับเรา ซึ่งไม่ได้มีแต่โปรแกรมการฝึกงาน หรือ สหกิจ เรายังมีโครงการทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship เพื่อสร้างเด็กรุ่นถัดไปที่มีความสามารถให้เติบโตไปพร้อมกับภูมิภาคอาเซียนของเรา และบรรลุเป้าหมายของการก้าวเป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียน” พอล วอง ชี คิน กล่าวสรุป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, หุ้น - การเงิน