SPU เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” SPUCON 2021 ครั้งที่ 16 ออนไลน์ Virtual conference

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (SPUCON2021) หัวข้อการวิจัย เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ Virtual conference เต็มรูปแบบ ผ่าน App Zoom / Facebook Live

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (SPUCON 2021) โดยมี รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน การประชุม SPUCON2021 ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ Virtual conference เต็มรูปแบบ ผ่าน App Zoom / Facebook Live
จากนั้น เป็นการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมด้าน SDGs และ Circular Economy” โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อดีดผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หลังจากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในปีนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณา จำนวน 264 บทความ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 190 บทความ พบว่า มีอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.03 โดยบทความต่างๆมาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายในประเทศ
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ทุกองค์กร และทุกภาคส่วนในสังคม โดยเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนดังกล่าวประสบความสำเร็จโดยเร็ว นั่นก็คือ “การวิจัยและนวัตกรรม”
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่ง 2 ประเด็นนี้ เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับนักวิจัยทุกคน
ทางด้าน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เครือข่ายวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเครือข่าย Multi Mentoring System โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการทั้งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: