“Open Chiang Mai to The Next Pages” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ต.ค. นี้

เชียงใหม่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “Open Chiang Mai to The Next Pages” พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 ต.ค. นี้


นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานใน งานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ “Open Chiang Mai to The Next Pages” พร้อมด้วย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และเเปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ และนายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว เพื่อประกาศถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มชาวต่างชาติพานักในประเทศไทย (Expat) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภาพรวม ของประเทศสอดรับกับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงปลายปี ณ สนามกอล์ฟซัมมิทกรีนวัลเล่ย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยว อย่างมาก มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งที่พัก แหล่งท่องเที่ยว อากาศที่เย็นสบาย ทั้งนี้ ยังคานึงถึงความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ ออกประกาศ (ฉบับที่ 31) เรื่องแนวทางปฏิบัติตามคาสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพิ่มเติม ลง วันที่ 1 กันยายน 2564 กาหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถผ่อนผันไม่ต้อง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ในกรณีเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุด โดยแสดง หลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ ผู้ที่มีผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และสามารถขอผ่อนผัน ยกเว้นไม่กักตัว 14 วัน ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ได้รับการฉีดวัคซีนครบตาม เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด สาหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผ่าน แอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน พื้นที่ สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่สาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริหารการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วอยู่ที่ 650,646 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59 จากจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,261,223 คน ( ข้อมูลจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ) นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบและศึกษา มาตรการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทางเว็บไซต์
www.chiangmai.go.th/covid19/procedure.html หรือ https://www.facebook.com/chiangmaihealth
นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และเปซิฟิกใต้ ททท. เปิดเผยถึงศักยภาพด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มี การพัฒนาและเติบโตของเมืองเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มีศักยภาพภาพด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น จากสถิติปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากท่องเที่ยว 109,057 ล้านบาท ถือเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จากจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 10.82 ล้านคน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย 7.44 ล้านคน และนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ 3.37 ล้านคน ด้วยความพร้อมของพื้นที่ในการกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็ง การกระจาย วัคซีนภายในพื้นที่ และฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายปีที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว ชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสบรรยากาศภูมิอากาศที่เย็นสบาย ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและชาวเชียงใหม่ กำหนดเปิดฤดูกาล ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเร่งฟื้นฟูรายได้จากการท่องเที่ยว ภายในประเทศให้ยืนหยัดได้ย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การเป็น High-Value and Sustainable Tourism ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ

โดยระหว่างนี้ ททท. ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 2 โครงการสาคัญ ได้แก่ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com และสามารถเริ่มจองที่พักผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 2,000,000 สิทธิ์ จำกัดคนละ 15 สิทธิ์ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เพื่อกระตุ้นการเดินทางข้ามจังหวัด สร้างบรรยากากาศการเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนาเที่ยวและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง จากการนาเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ซึ่งกาหนดให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จากัด 1 คน 1 สิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยประชาชนต้องติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็กเกจทัวร์ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% ไม่เกิน 5,000 บาท และผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พร้อมกันได้


ทั้งนี้ ในปี 2564 ททท. คาดการณ์แนวโน้มว่าประเทศไทยจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อยู่ที่ 625,700 ล้านบาท แบ่งเป็นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.2 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 85,000 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ 100 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 540,700 ล้านบาท


นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า จากวิสัยทัศน์ของ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ โดยหยิบยกอัตลักษณ์ของการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะท้องถิ่นเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญใน การยกระดับชุมชน โดยส่งเสริมความร่วมมือกันของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนผ่านกิจกรรมและ โครงการด้านการท่องเที่ยว ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ โครงการนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ องค์การยูเนสโก โครงการเมืองใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นต้น
สำหรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนการดาเนินงานใน หลายภาคส่วน ได้แก่ 1) การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) จานวน 100,000 โดส สาหรับประชาชน ชาวเชียงใหม่ 5 กลุ่มเปราะบาง งบประมาณ 110 ล้านบาท 2) มอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit : ATK ) จานวน 10,000 ชุด ให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรอง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 3) โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 4) ดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการเปิด
เมืองเพื่อการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน รวมถึงลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ อันดีต่อมาตรการจังหวัด และ 5) ดาเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อให้บริการหรืออำนวย ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็น ความสำคัญของการสะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของเชียงใหม่ มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การ ท่องเที่ยวที่มีความสุข ประทับใจและปลอดภัย ผ่านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) สอดคล้องกับ มาตรการด้านสาธารณสุข พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อเป็นการตอกย้ำความ ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยกิจกรรมประเพณีที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายนนี้ ได้แก่ ประเพณียี่เป็ง เป็นประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาในช่วงวันขึ้นสิบสามถึงสิบห้าค่า งดงาม ด้วยสีสันของผางประทีป และเที่ยวชมไม้ดอกที่บานสะพรั่ง ในช่วงสัปดาห์งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และอีก หนึ่งประเพณีที่สาคัญและสวยงามมากของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่าง สวยงามและคงคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเพณีล้านนาและสะท้อนอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ได้อย่างดียิ่ง


นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ทั้งด้านของผู้ประกอบการ ภาพรวมของการกระจาย วัคซีน มาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ด้านปลอดภัยและสุขอนามัย รวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินต่างๆ ทั้งถนนราชดาเนิน ถนนวัวลาย ย่านไนท์ บาซาร์ ถนนนิมมานเหมินทร์ และพื้นที่ ใกล้เคียง โดยใช้ Model Blue Zone เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาสัมผัส กับเสน่ห์บรรยากาศของความเป็นเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งกว่าเดิม ตลอดจน แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งยังสะท้อนมิติใหม่ๆ ของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นจุดหมายปลายทางสาหรับ นักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม อาทิ ผู้รักหลงรักกาแฟ Café Hopping กลุ่ม Workation กลุ่ม Digital Nomad ผู้ที่ต้องการมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ชุมชน ศิลปะ ดนตรี หรือสถานที่ทากิจกรรมทางกีฬา
ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมในการเปิดบ้านเปิดเมืองต้อนรับ นักท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทย และกลุ่ม Expat ในการกลับมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีและน่ารักด้วยเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ และชาวเชียงใหม่ ภายใต้ Open Chiang Mai to The Next Pages ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สานักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604-5 และสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท. สานักงานเชียงใหม่ได้ทาง Facebook : TAT Chiang Mai และ LINE : @TATChiangmai

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่กิน, ที่พัก, ที่เที่ยว, วัฒนธรรม