เชียงใหม่ ประชุมรับแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มุ่งพัฒนาแรงงานฝีมือด้านมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ความสำคัญและร่วมดำเนินการโครงการกับหน่วยงานต่าง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ..2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเตรียมขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ คือ 1.บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด  2.ความร่วมมือของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด และ 3.บทบาทของครูแนะแนว ในการชี้แนะแนวทางทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ในการนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีความยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานต่าง โดยได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ความสำคัญ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  และขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด และให้มีการแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ ในที่ประชุมส่วนราชการประจำเดือน เพื่อให้เห็นความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ ผ่านสื่อในเครือข่ายด้วย

ทั้งนี้ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้มีฐานะยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดปัญหาทางสังคมในพื้นที่ได้ด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, นโยบายการเมือง, สังคม, เยาวชน