ลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าฯและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะแรงงาน สู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ

วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม มี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายแก้ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ในแต่ละปี มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน มีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงานทันทีที่จบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว จึงเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” ได้ค่าจ้างแค่แรงขั้นต่ำ ประมาณ 300 บาท ต่อวัน หากนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อกลุ่มดังกล่าว ได้รับโอกาสในการเข้าฝึกทักษะด้านอาชีพทันทีภายหลังจากจบการศึกษา (ม. 3) โดยใช้ระยะเวลาฝึกเพียง 4 – 6 เดือน จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” ในฐานะผู้ช่วยช่างหรือช่าง อันจะทำให้มีรายได้ค่าจ้างสูงขึ้นกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ประมาณ 400 – 450บาท ต่อวัน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคมสำหรับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560- หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 54 “รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนรับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต…” พร้อมทั้งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) และนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้มีการพัฒนาประเทศโดยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ลูกคนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยลดปัญหาทางสังคมในพื้นที่ และความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆของจังหวัด ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: