ม.แม่โจ้ วางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำทีมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธาน Dean Forum ประธานสภาพนักงาน และนายกองค์การนักศึกษา เป็นผู้แทนบุคลากร และนักศึกษา  กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้านายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ล้วนมีจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักเกษตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  พระราชทานกำเนิดเกษตรทฤษฎีใหม่  เพื่อเป็นหลักชัยแก่พสกนิกร  ให้วัฒนาสถาวรด้วยความพอเพียง  ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  เป็นพระมหากษัตริย์ ภายใต้เศวตฉัตรแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  มีพระราชหฤทัยประสงค์จำนงหมาย  แผ่ขยายความกินดีอยู่ดี  ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการ  ผสานทศพิธราชธรรมและราชจรรยานุวัตร     ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี  พระบารมีแผ่ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ  ทรงกอปรด้วยหิตานุหิตประโยชน์เป็นอเนกอนันต์  ปวงประชาสุขสันต์ด้วยโครงการในพระราชดำริ  น้อมนำเป็นทิฏฐานุคติเตือนตน   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหลือประมาณ  พระเมตตาองค์ภูบาลประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจไทยทั่วหล้า  นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่เ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส  ที่พระราชทานในโอกาสต่าง     ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่าง ชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกรและประเทศชาติสืบไปจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที  อาคารแผ่พืชน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม