พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ออกตรวจความพร้อมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 และสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 รวม 2 สาขา ที่แจ้งความประสงค์จะขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจำแนกระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 มาตราที่เกี่ยวข้องมีดังนี้อาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานซึ่งผู้ใดที่ประสงค์เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดำเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียนในมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้บริการนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นกำลังแรงงานใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ให้เพียงพอต่อการใช้บริการกับผู้ใช้แรงงาน และสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม